MAXI-Aufsätze

 

    

 

 

Fontanenaufsätze Nozzle High Jet 3" Midi II / Maxi II Nozzle Geyser Jet 3" Midi II / Maxi II
Pumpleistung 4 kW / 400V 4 kW / 400V
Fontanenhöhe (gesamt) [m] 16,5 12,0
Fontanenhöhe (1. Stufe) [m] - -
Fontanendurchmesser [m] - -
     
Fontanenaufsätze Nozzle Grand Vulcan 3" Midi II / Maxi II Nozzle Trumpet Jet 3" Midi II / Maxi II
Pumpleistung 4 kW / 400V 4 kW / 400V
Fontanenhöhe (gesamt) [m] 7,0 9,5
Fontanenhöhe (1. Stufe) [m] - 2,5
Fontanendurchmesser [m] 4,0 8,0